Dešifrovanie finančných rizík zmeny klímy a straty biodiverzity: hlbšie pochopenie integrity a závislostí ekosystémov

Výskum JRC odhaľuje prepojenú povahu zmeny klímy, straty biodiverzity a finančného rizika a pripravuje pôdu pre udržateľné a odolné hospodárske stratégie. Finančné riziká súvisiace s klímou vyplývajú z fyzických dopadov zmeny klímy, ako sú extrémne výkyvy počasiariziká prechodu spojené s prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo. Riziká prechodu vznikajú, keď sa finančné prostriedky prideľujú ekonomickým podnikom, ktoré sa nakoniec stanú zastaranými počas prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo (napríklad v dôsledku zmien v nálade spotrebiteľov, zavádzania ekologických technológií alebo zmien v regulácii). Nebezpečenstvo spočíva v tom, že významné fyzické aktíva, ako napríklad uhoľná baňa, môžu pri tomto prechode zostať opustené alebo nepoužiteľné — uviaznuté —, čo vedie k finančným stratám na uskutočnených investíciách. Na základe metodiky odhadu navrhnutej Spoločným výskumným centrom je približne 11 % portfólií európskych investorov vystavených rizikám zmeny klímy, v porovnaní s približne 3 % ekologických expozície.