ESG reporting a príprava správy o udržateľnosti

Správa ESG alebo správa o udržateľnosti  je správa publikovaná spoločnosťou alebo organizáciou o environmentálnych, sociálnych a riadiacich vplyvoch (ESG). Umožňuje spoločnosti byť transparentnejšou,  pokiaľ ide o riziká a príležitosti, ktorým čelí. Ide o komunikačný nástroj , ktorý zohráva dôležitú úlohu pri presviedčaní skeptických pozorovateľov, že konanie spoločnosti je úprimné. Rastúci význam správ o udržateľnosti  podporuje skutočnosť, že investori a ďalšie zainteresované strany vyzývajú spoločnosti, aby prezradili viac o svojich stratégiách udržateľnosti a environmentálnych, sociálnych a riadiacich stratégií.

Mnohé legislatívne dokumenty vyžadujúce od spoločností zverejňovanie nefinančných informácií sa v súčasnosti pripravujú alebo vstúpili do platnosti:

  • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií (nariadenie EÚ o taxonómii platné od júla 2020);
  • Smernica o podávaní správ o udržateľnosti podniku (CSRD, návrh)
  • Smernica o povinnej starostlivosti o udržateľnosť podnikov (CSDD, návrh)
  • Legislatívne návrhy Európskej komisie pre udržateľné produkty (návrh)