Komisia navrhuje komplexné monitorovanie na zlepšenie odolnosti európskych lesov

Komisia navrhuje zákon o monitorovaní lesov , ktorý zaplní existujúce medzery v informáciách o európskych lesoch a vytvorí komplexnú základňu poznatkov o lesoch , aby umožnil členským štátom, vlastníkom lesov a správcom lesov zlepšiť svoju reakciu na rastúce tlaky na lesy a posilniť odolnosť lesov. Lesy sú  základným   spojencom v boji proti zmene klímy a strate biodiverzity a sú kľúčové pre prosperujúce vidiecke oblasti a biohospodárstvo. Bohužiaľ, európske lesy trpia mnohými rôznymi tlakmi vrátane klimatických zmien a neudržateľnej ľudskej činnosti.  Lepšie monitorovanie umožní opatrenia na zvýšenie odolnosti lesov voči cezhraničným hrozbám škodcov, sucha a lesných požiarov , ktoré  zhoršuje zmena klímy, umožní nové obchodné modely, ako je napríklad uhlíkové poľnohospodárstvo, a podporí dodržiavanie dohodnutých právnych predpisov EÚ . V konečnom dôsledku to pomôže posilniť schopnosť lesov plniť svoje mnohé environmentálne a sociálno-ekonomické funkcie vrátane ich úlohy ako prirodzených zachytávačov uhlíka .