Globálne náklady na extrémne počasie, ktoré možno pripísať klimatickým zmenám

Extrémne poveternostné udalosti vedú k významným nepriaznivým spoločenským nákladom. Extrémne pripisovanie udalostí (EEA), metodológia, ktorá skúma, ako antropogénne emisie skleníkových plynov zmenili výskyt konkrétnych extrémnych poveternostných udalostí, nám umožňuje kvantifikovať zložku týchto nákladov vyvolanú zmenou klímy. Zhromažďujeme údaje zo všetkých dostupných štúdií EEA, kombinujeme ich s údajmi o sociálno-ekonomických nákladoch týchto udalostí a extrapolujeme chýbajúce údaje, aby sme dospeli k odhadu globálnych nákladov na extrémne počasie, ktoré možno pripísať klimatickým zmenám za posledných dvadsať rokov. Zistili sme, že USA $$143 miliárd ročne nákladov na extrémne udalosti možno pripísať klimatickým zmenám. Väčšina (63 %) z toho je spôsobená ľudskými stratami na životoch. Naše výsledky naznačujú, že často citované odhady ekonomických nákladov na zmenu klímy, ku ktorým sa dospelo pomocou integrovaných modelov hodnotenia, môžu byť značne podhodnotené. (Rebecca NewmanIlan Noy)