Misie EÚ spájajú svoje sily na prvom medzimisijnom klimatickom workshope

Misie EÚ Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá a prispôsobenie sa zmene klímy hostili 6. septembra 2023 prvý spoločný workshop naprieč misiami zameraný na skúmanie klimatických zmien v mestskom prostredí.

Workshop, ktorého sa zúčastnili zástupcovia 41 miest, ktoré sú signatármi oboch misií EÚ, umožnil výmenu nápadov, skúseností a osvedčených postupov na riešenie dopadov zmeny klímy v mestských prostrediach  medzi zúčastnenými mestami.

Cieľom podujatia bolo:

  • Pomôžte mestám pri identifikácii a využívaní spoločných výhod medzi stratégiami zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu.
  • Zvýšte odolnosť miest zdieľaním osvedčených postupov, inovatívnych riešení a zdrojov, aby boli mestá lepšie pripravené na klimatické vplyvy a reagovali na ne pri plánovaní a implementácii stratégií klimatických opatrení.
  • Podporovať integráciu digitálnych riešení a nástrojov do plánovania a implementácie prispôsobenia sa zmene klímy a jej zmierňovania.

Online workshop sa začal hlavným prejavom manažérky misie pre adaptáciu Eliny Bardramovej (riaditeľka GR CLIMA) a manažéra misie miest Patricka Childa (zástupca generálneho  riaditeľa GR pre životné prostredie). Niekoľko odborných rečníkov potom prezentovalo rôzne témy, vrátane celkového úvodu do Mitigation-Adaptation Nexus, Urban Heat Island Effect (UHIE), Urban Flooding a Využitie inteligentných synergií na podporu mestského plánovania.

Účastníci sa potom rozdelili do skupín na základe tém skúmaných v úvodných prezentáciách, kde pokračovali v diskusii o tom, ako môžu obe misie spolupracovať na podpore integrovaného prístupu k zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na ňu.

Vytváranie synergií medzi týmito dvoma misiami EÚ je životne dôležité pre holistické riešenie zmeny klímy v mestskom prostredí a existuje pevný základ na podporu medziodvetvových a spoločných opatrení zameraných na zmenu klímy.

Workshop môžete sledovať prostredníctvom  záznamu na YouTube kanáli MIP4Adapt.