Zlepšenie vedeckej transparentnosti v národných správach o emisiách CO 2 prostredníctvom satelitných a posteriori odhadov

Dvojročné aktualizované správy (BUR) sú základnými požiadavkami Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC). Mnohé krajiny, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, však tieto správy nepredložili z dôvodu ťažkostí pri zostavovaní súpisov. Vyvinuli sme satelitnú metódu na inverzný odhad emisií CO 2 zhora nadol pomocou údajov z čiastočného stĺpca v dolnej troposfére získaných satelitom pozorujúcim skleníkové plyny, ktorý bol prijatý na overenie mongolského 2. BUR (BUR2) pre energetický sektor. v roku 2018. Odhadovaný CO 2emisie boli len o 1,5 % vyššie ako tie, ktoré sa uvádzajú v BUR2; tieto boli tiež veľmi blízko (o 4,2 % menšie) odhadom z databázy emisií pre globálny výskum atmosféry. Mongolsko je prvou krajinou, ktorá zaviedla nezávislý inverzný odhad vo svojom BUR, čím sa zvýšila vedecká transparentnosť. Naša metóda by sa mohla použiť v iných krajinách a mohla by sa začleniť do smerníc UNFCCC na podávanie správ, čím by sa výrazne zlepšili odhady globálnych emisií CO 2 . (Masataka Watanabe)