Misia EÚ pre prispôsobenie sa zmene klímy spustila svoj portál

Európska komisia dnes spustila portál na podporu misie EÚ v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Portál poskytuje informácie o misii a najnovšom vývoji v súvislosti s jej plnením, vrátane informácií o regionálnych a miestnych orgánoch, ktoré sa zúčastňujú ako signatári charty, a o výskumných projektoch. Portál misie ponúka poznatky a nástroje, ktoré môžu využívať regionálne a miestne orgány. S cieľom pomôcť regionálnym orgánom pri vypracúvaní, vykonávaní a monitorovaní ich plánov adaptácie na zmenu klímy portál ponúka aj poznatky, údaje a nástroje prispôsobené na použitie na regionálnej úrovni. Prostredníctvom nástroja RAST (Regional Adaptation Support Tool), ktorý bude čoskoro k dispozícii, budú môcť orgány získať praktické informácie pre každý krok vypracovania svojich plánov adaptácie na zmenu klímy. Klimatické zmeny si už v Európe vyberajú svoju daň – od smrtiacich horúčav a ničivého sucha až po lesné požiare a pobrežie podmyté stúpajúcou hladinou mora. Jej vplyv ovplyvňuje nielen životné prostredie a hospodárstvo, ale aj zdravie Európanov. Frekvencia a závažnosť klimatických a poveternostných extrémov sa zvyšuje, preto musíme urýchliť riešenia, ktoré budujú odolnosť voči zmene klímy. V tejto súvislosti poskytuje Adaptation Dashboard jednoduchý prístup k relevantným údajom, ktoré môžu pomôcť pri pochopení konkrétnych klimatických zraniteľností a rizík, ktoré musia riešiť regionálne a miestne orgány.