Európska zelená dohoda

Európska zelená dohoda (European Green Deal) je prvou prioritou súčasnej Európskej komisie pod vedením predsedníčky Ursuly von der Leyen. Predstavuje plán Európskej komisie na zelenú transformáciu hospodárstva Európskej únie v záujme udržateľnej budúcnosti.  Celý svet vrátane Európy sa bude musieť vysporiadať s čoraz častejšími a náročnejšími výzvami v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, vrátane zastavenia straty biodiverzity. Práve Európska zelená dohoda predstavuje nástroj ako čeliť daným výzvam a premeniť ich na príležitosti.
Primárnym cieľom Európskej zelenej dohody (ďalej len „EZD“) je zabezpečiť, aby sa Európa do roku 2050 stala vôbec prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Pre dosiahnutie tohto dlhodobého cieľa bude potrebné, aby sa čisté emisie skleníkových plynov vyprodukované členskými štátmi Európskej únie do roku 2050 rovnali nule. To znamená, že členské štáty EÚ budú môcť vypustiť iba také množstvo CO2, ktoré budú schopné zachytiť prírodné a umelé zachytávače uhlíka.