„Čo je sekvestrácia uhlíka a ako môže pomôcť pri riešení klimatických problémov“

Vo svete, ktorý zápasí s rastúcimi hrozbami zmeny klímy, sa sekvestrácia uhlíka ukázala ako silný spojenec v našom boji proti zvyšujúcim sa hladinám oxidu uhličitého a následným vplyvom na životné prostredie. Firmy vidia hodnotu začlenenia environmentálnych, sociálnych a riadiacich konceptov (ESG) do svojich operácií, keď svet zápasí s účinkami klimatických zmien.“  Sekvestrácia uhlíka vyniká medzi týmito myšlienkami ako zásadná obchodná požiadavka. Proces odstraňovania oxidu uhličitého (CO2) z atmosféry a jeho ukladanie do organických alebo anorganických nádrží na zníženie emisií skleníkových plynov je známy ako sekvestrácia uhlíka. Sekvestrácia uhlíka sa stala základnou taktikou v boji proti klimatickým zmenám kvôli hrozbe, ktorej čelia ekosystémy a ľudské blaho v dôsledku rastúcich globálnych teplôt.“ („Pratyush Panda“)