EÚ verzus IMO: Regulačné preteky o čistú nulu

TNámorný sektor môže predstavovať len asi 3 % celkových emisií skleníkových plynov (GHG), ale nariadenia, ako napríklad predpisy Medzinárodnej námornej organizácie a systému obchodovania s emisiami EÚ (EU ETS), sa pokúšajú zmierniť jeho vplyv. Cieľom systému  obchodovania s emisiami (ETS) EÚ je znížiť emisie uhlíka v tomto odvetví tým, že spoločnostiam ukladá povinnosť mať povolenie na každú tonu CO2, ktorú vypustia. EU ETS funguje na princípe „cap and trade. Stanovuje sa strop pre celkové množstvo určitých skleníkových plynov, ktoré môžu vypúšťať prevádzkovatelia, na ktorých sa vzťahuje systém. Strop sa časom znižuje, takže celkové emisie klesajú. V rámci limitu operátori nakupujú alebo prijímajú emisné kvóty, s ktorými môžu podľa potreby medzi sebou obchodovať.