Príspevok prideľovania prioritných mestských riešení založených na prírode k uhlíkovej neutralite

Riešenia založené na prírode (NBS) sú nevyhnutné pre uhlíkovo neutrálne mestá, no otázkou zostáva, ako ich efektívne alokovať. Uhlíková neutralita si vyžaduje klimatické akčné plány pod vedením mesta, ktoré zahŕňajú nepriame aj priame príspevky NBS. Tu sme zhodnotili potenciál NBS na zníženie emisií uhlíka v európskych mestách, pričom sme sa zamerali najmä na bežne prehliadané nepriame cesty, napríklad zásahy do ľudského správania a úspory zdrojov. Za predpokladu maximálnej teoretickej implementácie by NBS v sektore bývania, dopravy a priemyslu mohla znížiť emisie uhlíka v mestách až o 25 %. Priestorové uprednostnenie  rôznych typov NBS v 54 veľkých mestách Európskej únie by mohlo znížiť antropogénne uhlíkové emisie v priemere o 17,4 %. Spojenie NBS s ďalšími existujúcimi opatreniami v scenároch Reprezentatívnej koncentračnej cesty by mohlo v roku 2030 znížiť celkové emisie uhlíka o 57,3 %, a to tak nepriamymi cestami, ako aj sekvestráciou. Naše výsledky naznačujú, že uhlíková neutralita bude pre niektoré priekopnícke mestá blízko do roku 2030, pričom tri ju môžu dosiahnuť úplne. (Haozhi Pan, Jessica Page, Zahra Kalantari, Nature)