Zmena klímy, antimikrobiálna rezistencia a prístup k liekom: niektoré z najpálčivejších problémov v Európe

Globálna stratégia zdravia Európskej únie (GHS) má potenciál zintenzívniť európsku iniciatívu smerom k zdravej budúcnosti európskeho susedstva. Cieľom stratégie je zabezpečiť európsku zdravotnú bezpečnosť, odolné zdravotné systémy a základné práva, na ktorých je Únia založená. Na tento účel sú priority stratégie:

  1. investovanie do blaha všetkých ľudí
  2. dosiahnutie univerzálneho zdravotného pokrytia silnejšími zdravotnými systémami
  3. boj proti súčasným a budúcim zdravotným hrozbám.

Hoci navrhované opatrenia, ktoré chce táto stratégia dosiahnuť, sú ambiciózne, neriešia v plnej miere rozsah zdravotných problémov, ktorým bude Európa a susedné krajiny čeliť. (Cale Lawlor)