ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Otočenie stola: Ako by bioplasty mohli zmeniť klimatickú krízu

Výskumníci naznačujú, že obehové biohospodárstvo využívajúce biologické suroviny môže výrazne znížiť vplyv globálneho plastového sektora na životné prostredie. Aj keď vysoké ceny emisií skleníkových plynov a obehové stratégie nestačia, ich kombinácia s biologickými surovinami, elektrinou bez emisií a vysokokvalitnou recykláciou by mohla potenciálne zmeniť toto odvetvie na zachytávač uhlíka. To si však vyžaduje zlepšenie odpadového hospodárstva, kruhový dizajn produktov a väčšie využitie chemickej recyklácie. Kruhové biohospodárstvo môže dramaticky obmedziť vplyvy rýchlo rastúceho odvetvia plastov na klímu, znečistenie a spotrebu zdrojov. Podľa súčasných politík sa globálna produkcia plastov pravdepodobne strojnásobí do roku 2100. Dnes je odvetvie plastov zodpovedné za takmer 5 % všetkých emisií skleníkových plynov. Poskytnutím bezemisnej elektrickej energie pre obehový priemysel na báze bioplastov a zamedzením spaľovania odpadu sa toto odvetvie môže dokonca rozrásť a stať sa formou zachytávača uhlíka. To je záver článku v časopise Nature , ktorý nedávno zverejnili výskumníci z Utrechtskej univerzity, Holandskej agentúry pre hodnotenie životného prostredia (PBL), Holandskej asociácie pre udržateľnú energiu (NVDE) a Holandskej organizácie pre aplikovaný vedecký výskum (TNO). Žiadny z modelov použitých pre správy Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) nerozpracoval podrobnosti o plastikárskom priemysle. Preto výskumníci vyvinuli nový model na preskúmanie štyroch scenárov pre globálny plastový sektor. Tie ukázali, že vysoká cena za emisie skleníkových plynov, ktorá spĺňa dvojstupňový cieľ Parížskej klimatickej dohody, sama osebe nestačí na to, aby podnietila odvetvie plastov k prechodu z fosílnych surovín na biologické suroviny a obehové hospodárstvo. Politika v oblasti klímy môže dokonca viesť k väčšiemu objemu skládok plastov, pretože zabraňuje emisiám CO2 a je lacnejšia ako iné formy spracovania odpadu. Hranice kruhových stratégií: Scenár s viacerými politikami zameranými na kruhový sektor plastov (vrátane prísnejších požiadaviek na dizajn produktov a štandardizáciu typov plastov) by výrazne zvýšil recykláciu plastového odpadu, nižšiu spotrebu zdrojov a ďalšie zníženie emisií CO2 v sektore plastov do roku 2050, pričom sa zabráni veľkému ukladaniu na skládky. Samotné zameranie sa na kruhovitosť by však obmedzilo ďalšie znižovanie emisií v druhej polovici storočia, pretože úloha plastov na ukladanie biogénneho (a teda nefosílneho) uhlíka je nedostatočne využívaná. Okrem toho nie je k dispozícii dostatok plastového odpadu na uspokojenie rastúceho dopytu po plastoch prostredníctvom recyklácie. Plne kruhový sektor plastov je preto možný len vtedy, ak sa obmedzí dopyt po plastoch. (Utrecht University, SciTechDaily)