Opatrenia EÚ v oblasti zmeny klímy

Financovanie klimatickej transformácie EÚ. Prechod na hospodárstvo šetrné ku klíme si bude vyžadovať veľké verejné a súkromné investície. Krajiny EÚ sa zaviazali, že 30 % dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 a nástroja Next Generation EU vynaložia na projekty súvisiace s klímou.

S cieľom zabezpečiť spravodlivosť klimatickej transformácie EÚ zaviedla Mechanizmus spravodlivej transformácie, ktorého cieľom je poskytovať finančnú a technickú podporu regiónom, ktoré sú najviac postihnuté prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo. Na tento účel sa má mobilizovať až 90 miliárd EUR.

30 % celkových výdavkov EÚ bude do roku 2027 smerovať na projekty súvisiace s klímou