Nové usmernenia EÚ o zalesňovaní a výsadbe stromov podporujú adaptáciu

Európska komisia nedávno uverejnila nové „Usmernenia pre zalesňovanie, obnovu lesov a výsadbu stromov šetrné k biodiverzite“ s praktickými odporúčaniami, ako zohľadniť zmenu klímy pri zakladaní nových lesov, obnove existujúcich lesov alebo výsadbe stromov v mestskom a vidieckom prostredí. Tieto usmernenia podporujú orgány, vlastníkov lesov a pôdy, správcov a občiansku spoločnosť pri lepšej realizácii projektov zalesňovania, obnovy lesov a výsadby stromov šetrných k biodiverzite na miestnej úrovni.
Konkrétne podporujú európsky záväzok Green Deal zlepšiť zalesnenú plochu EÚ z hľadiska kvantity aj kvality. Prostredníctvom aktívnej výsadby aj prirodzenej obnovy predstavujú tieto usmernenia jeden z kľúčových míľnikov na realizáciu záväzku EÚ do roku 2030 vysadiť ďalšie 3 miliardy stromov. Zaoberajú sa iniciatívami zalesňovania poľnohospodárskej pôdy; opatreniami na obnovu lesov na lesnej pôde vrátane obnovných opatrení; a výsadbou stromov v mestskom a prímestskom prostredí, ako aj na poľnohospodárskej pôde (agrolesníctvo).