Čo je Smernica o náležitej starostlivosti o udržateľnosť podnikov (CS3D)?

Európsky parlament schválil smernicu o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti (CSDDD), známej aj ako (CS3D). Smernica stanovuje pravidlá pre správanie veľkých korporácií s ohľadom na dodržiavanie ľudských práv pri ich činnosti, vrátane výroby, zamestnávania a subdodávateľských reťazcov. Týka sa tak sociálnych tém skrytých v ESG pod písmenom „S“. Pravidlá naviac zahŕňajú nielen dodržiavanie základných ľudských práv, ale aj širšie spektrum práv a princípy ochrany životného prostredia, ako je napríklad politika Green Dealu a dekarbonizácie.

CS3D ukladá povinnosť podnikom zmierňovať negatívne dopady ich činnosti na ľudské práva a životné prostredie. Zaoberá sa konkrétne otázkami, ako sú detská práca, vykorisťovanie pracovníkov, ohrozovanie biologickej rozmanitosti, znečistenie a ničenie prírodného dedičstva. V dôsledku prepojenosti dnešného sveta globálneho podnikania sa aktivity podnikov odrážajú ďaleko za hranicami ich bezprostredného pôsobenia a majú tak vplyv po celom svete.

CS3D naviac dopĺňa nariadenie o zákaze produktov pochádzajúcich z nútenej práce na trhu EÚ. Obe tieto schválené normy sú výsledkom úsilia EÚ riešiť problematiku nútenej práce. Malo by tak dôjsť aj k narovnaniu znevýhodnenia domácich výrobcov, ktorí majú vyššie náklady oproti konkurencii. Tá často využíva na výrobu zahraničných producentov, ktorí nedodržiavajú pracovné a environmentálne podmienky a na základe toho majú nižšie náklady.

Pravidlá CS3D

Regulácia sa bude vzťahovať na spoločnosti v EÚ (spoločnosti založené v súlade s právnymi predpismi členského štátu) a materské spoločnosti s viac ako 1 000 zamestnancami a celosvetovým obratom presahujúcim 450 miliónov eur. Tieto pravidlá však neobídu ani spoločnosti mimo EÚ. Materské spoločnosti a spoločnosti s franšízovými alebo licenčnými dohodami v EÚ, ktoré dosiahnu rovnaké prahové hodnoty obratu v EÚ, budú musieť tiež začleniť náležitú starostlivosť do svojich politík.

Všetky spoločnosti, na ktoré sa daná úprava vzťahuje, budú mať za cieľ investovať primerane, usilovať sa o zmluvné záruky od svojich partnerov, zlepšiť svoj obchodný plán a podporovať malé a stredné obchodné partnerov. Potrebné bude ďalej prijať transformačný plán, na základe ktorého doložia, že obchodný model bude zlučiteľný s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C, stanoveným Parížskou dohodou.

Členské krajiny budú mať povinnosť zriadiť alebo určiť dozorčí orgán, ktorý bude vykonávať kontrolu spoločností, a v prípade nedodržiavania aj ukladať pokuty podľa povahy a závažnosti porušenia. Môže sa jednať napríklad o zverejňovanie prehreškov alebo pokuty do výšky 5 % čistého svetového obratu spoločnosti.

Teraz CS3D formálne schválila Rada EÚ a bude  vyhlásená v Úradnom vestníku (zrejme ešte v roku 2024). V platnosť by mala vstúpiť o 20 dní neskôr, pričom členské štáty budú mať následne dva roky lehotu na to, aby ju premietli do svojho vnútroštátneho práva (zrejme teda počas roku 2026).

Dotknuté spoločnosti budú musieť zaviesť prístup náležitej starostlivosti, ktorý zohľadní nasledujúce body:

 • Povinnosti náležitej starostlivosti musia byť integrované do politík a systémov riadenia rizík a spoločnosti musia mať vlastnú politiku náležitej starostlivosti (čl. 5 ods. 1).
 • Politika povinností náležitej starostlivosti musí byť vypracovaná po konzultácii so zamestnancami (čl. 5 ods. 1a) a revidovaná aspoň každé dva roky alebo podľa potreby (čl. 5 ods. 2).
 • Súčasťou politiky je kódex správania, ktorý opisuje vykonávanie preventívnych a nápravných opatrení (čl. 5 ods. 1b).
 • Povinnosti náležitej starostlivosti môžu vykonávať materské spoločnosti skupiny za celú skupinu (čl. 4a).
 • Spoločnosti budú povinné vykonať analýzu rizík (čl. 6) a stanoviť priority rizík (čl. 6a).
 • Na overenie preventívnych opatrení sa môžu využiť nezávislí audítori; preventívne opatrenia sa môžu realizovať aj prostredníctvom účasti na iniciatívach viacerých zainteresovaných strán (čl. 7).
 • Nápravné opatrenia musia ukončiť skutočné nepriaznivé vplyvy (čl. 8).
 • Zainteresované strany musia byť zapojené do analýzy a stanovenia priorít, preventívnych a nápravných opatrení, ako aj do vypracovania kvalitatívnych a kvantitatívnych KPI (čl. 8d).
 • Postupy podávania sťažností musia byť verejne prístupné (čl. 9).
 • Povinnosti náležitej starostlivosti sa musia monitorovať s ohľadom na ich primeranosť a účinnosť (čl. 10).
 • Od podávania správ o plnení povinností náležitej starostlivosti možno upustiť, ak spoločnosti podávajú správy v súlade s požiadavkami CSRD.

Prijatie CSD3 je významným krokom EÚ k zodpovednejšiemu správaniu podnikov a ku koncu vykorisťovania ľudí a planéty bezohľadnými spoločnosťami, ku ktorému dochádza často s utajeným dopadom na konci dodávateľského reťazca. V budúcnosti dôjde ešte k doplneniu ďalšími legislatívnymi aktmi, ako je napríklad nariadenie o zákaze produktov pochádzajúcich z nútenej práce. (CO2AI)