Adaptácia na klimatické zmeny a zníženie ekologického dopadu: dvojitá výzva pre poľnohospodársky sektor

V poslednom období agropotravinársky priemysel čoraz viac uznáva svoju ekologickú zodpovednosť. Odhaduje sa, že tento sektor je zodpovedný za 19 % až 29 % globálnych emisií skleníkových plynov a zavlažovanie v poľnohospodárstve predstavuje 70 % svetovej spotreby vody. Ďalej, 33 % populácie rýb je nadmerne lovených a kultivovaná pôda stratila 25 % až 75 % svojho pôvodného uhlíka. Tieto údaje ukazujú významný vplyv poľnohospodárstva na našu krehkú ekológiu.

Rastúce teploty, zmeny v zrážkach a nepredvídateľné poveternostné udalosti menia poľnohospodárske podmienky, znižujú výnosy a zvyšujú zraniteľnosť plodín. Zmeny klímy spôsobujú nepredvídateľné poveternostné vzorce, čo komplikuje plánovanie zberu. Tieto zmeny ovplyvňujú nielen kvalitu a dostupnosť plodín, ale aj príjmy a stabilitu živobytia farmárov.

Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) predpovedá, že do roku 2050 sa 10 % dnešnej poľnohospodárskej plochy vhodnej na pestovanie významných plodín a chov dobytka stane nevyužiteľnou pri vysokých emisiách. Predstavuje to dvojitú výzvu pre agropotravinársky priemysel: adaptovať sa na klimatické zmeny a minimalizovať svoj dopad na ekosystémy, vodné zdroje a emisie skleníkových plynov.

Digitálne nástroje, údaje a umelá inteligencia ponúkajú nádejné riešenia na zníženie ekologického dopadu poľnohospodárstva. Techniky presného poľnohospodárstva využívajú údaje zo senzorov na cielené použitie zdrojov, ako sú voda alebo hnojivá, len tam, kde sú potrebné. Cielený postrek plodín môže znížiť používanie chemikálií až o 90 %, čím sa optimalizuje produkcia, minimalizuje odpad a znižuje ekologická stopa.

Nové technológia tiež poskytuje nástroje, ktoré pomáhajú farmárom prispôsobiť sa zmene klímy. Analýza údajov v reálnom čase pomáha pri informovaných rozhodnutiach a zmierňovaní rizík spojených s premenlivosťou klímy. Predpovede počasia môžu farmárom pomôcť vybrať optimálne obdobie na sadenie a zber, čo zvyšuje výnosy aj napriek nepredvídateľným podmienkam.

Priemysel tiež skúma inovatívne metódy na zníženie svojho vplyvu na životné prostredie. Šetrnejšie alternatívy mäsa, ako sú proteínmi bohaté mikroriasy, sa stávajú udržateľnými zdrojmi potravy. Digitálne riešenia môžu optimalizovať tieto výrobné procesy, napríklad znížením spotreby sladkej vody, a tým pomôcť znížiť uhlíkovú stopu a prispôsobiť sa klimatickým zmenám.

Nové technologické riešenia predstavujú významnú príležitosť pre agropotravinársky priemysel a zodpovedné osoby. Prijatím digitálnych nástrojov, údajov a umelej inteligencie budú výrobcovia lepšie pripravení čeliť dvojitej výzve: adaptovať sa na klimatické zmeny a znižovať vplyv na životné prostredie. Tieto nástroje pomáhajú optimalizovať výrobu, minimalizovať odpad a podporovať udržateľné postupy.

Inovácie tiež umožňujú predvídať dopady klimatických zmien a zakomponovať ich do strategického plánovania. Môžu vytvárať scenáre neúmyselných dôsledkov, ako sú zmeny v príjmoch a živobytí farmárov, čím poskytujú komplexný pohľad na kompromisy medzi nákladmi a prínosmi. Týmto spôsobom môžu zodpovedné osoby zaujať holistický prístup, ktorý zahŕňa ekologické, sociálne, technologické a kultúrne aspekty. (Co2AI)